Jurisprudentie

Wij geven regelmatig een ‘kijkje in de keuken’ van een reeds afgedane zaak.

DB

De Duitse spoorwegen eisten bij kort geding dat een Nederlandse provider (xs4all) een website uit de lucht zou halen waarop beschreven stond hoe de Duitse spoorwegen gesaboteerd zouden kunnen worden.
Uitspraak: XS4ALL zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.
Beveelt gedaagde sub 2 om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis opgave te doen van de na(a)m(en) en adres(sen) van de website houder(s) van de hiervoor onder 1.c genoemde websites, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat niet aan deze veroordeling wordt voldaan.
Deze zaak speelde in 2002 en vormt mede de grondslag om sites aan te pakken die informatie tonen die inbreuk maakt op de rechten van derden.


Bulldog

Energy drink Bulldog lijkt niet teveel op Red Bull. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald op 17 januari 2007 in een door Red Bull aangespannen procedure. Ondanks het feit dat het om identieke producten gaat, Red Bull een zeer bekend merk is en de verpakking van Bulldog ook de kleuren blauw, rood, geel en zilver gebruikt, meent de rechter op 17 januari 2007 dat er voldoende verschil is tussen de merken om van een inbreuk te spreken.
De stijl en vormgeving is anders en een hond is nu eenmaal geen stier. De rechter deed de door beide partijen ingebrachte marktonderzoeken en verklaringen van specialisten af als teveel uit elkaar lopend en betrok deze dan ook niet bij de uitspraak.


Moraal: wees helder, kort en bondig in uw argumentatie.
Speel in op de onwetendheid bij uw tegenstander en de rechterlijke macht.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.